Poziomy recyklingu a odpowiedzialność firm wywozowych

Od 01 stycznia 2020 roku – po nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowe brzmienie otrzymał art 3b ust 1. Wymagania w zakresie poziomów recyklingu dotyczą już nie wybranych frakcji odpadów komunalnych, ale całego ich strumienia. Co z realizacją przepisów w praktyce? Zdaniem wielu specjalistów uzyskanie tego celu przez większość gmin […]

Edukacja ekologiczna w 2022

dzieci segregują śmieci

Nie ulega wątpliwości, że produkujemy coraz więcej odpadów. To cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy zwrócić uwagę, aby mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, a co za tym idzie nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja i zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie […]

Skuteczna kontrola i osiąganie wymaganych poziomów segregacji

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesie ze sobą wiele zmian. Wśród nich są również te mające wpływ na treść regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz małych regulaminów. Małe regulaminy, czyli uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty śmieciowej. […]

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Rewolucja śmieciowa z 2012 roku, która wprowadziła system odpowiedzialności gmin za zagospodarowanie odpadów komunalnych obchodziłaby w przyszłym roku swój jubileusz. W 2017 r. system ponownie doznał przewrotu, kiedy to zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadziło ujednolicenie dla całej Polski standardu zbiórki odpadów komunalnych, dzieląc ją […]

Cyfrowa Gmina – kwalifikowalność e-usług

W ramach projektu React-EU wystartował program wsparcia dla samorządów pod nazwą “Cyfrowa Gmina”. Jest to wsparcie finansowane z Funduszy Europejskich, które kierowane jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich). Nabór wniosków do programu prowadzony jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Pomoc w cyfrowym rozwoju gmin Dotacja dla gmin jest odpowiedzią na problem, […]

Indywidualizacja rozliczenia za odpady

8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1648 została opublikowana ustawa z 11 sierpnia br. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Jedna z wprowadzonych zmian umożliwia indywidualne rozliczanie na posesjach wielolokalowych. Zmiany w deklaracjach śmieciowych W zabudowie wielolokalowej w poprzednim brzmieniu […]

Grywalizacja elementem edukacji w gospodarce odpadami

dziecko ogląda globus przez lupę

Uatrakcyjnienie zajęć i wspieranie motywacji wewnętrznej uczniów to klucz do sukcesu edukacyjnego – to podstawowa wiedza każdego nauczyciela. Co możemy zrobić, żeby wesprzeć te działania? A idąc jeszcze dalej, jak je realizować przez gry i zabawy, nieodłączne metody uczenia się. Czy mogą one stanowić dla samorządów skuteczny element realizacji obowiązku edukacyjnego wynikającego m.in. z ustawy […]

Analiza odpadów komunalnych w raporcie Ochrony Środowiska

raport odpadów komunalnych

Niedawno GUS przedstawił doroczny raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Jednym z badanych aspektów tego dokumentu była analiza dotycząca odpadów komunalnych. Ile odpadów zostało wytworzonych w 2020 roku? Jakie jest główne źródło odpadów przemysłowych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w tekście poniżej.  Definicja odpadów komunalnych Z zaprezentowanych danych wynika, że w  […]

Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów

PSZOK

Nasz ostatni artykuł poświęciliśmy Punktom Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Efektywnie funkcjonujący PSZOK powinien być integralnym elementem systemu gospodarki odpadami w gminie i stać się kluczem na osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia.  Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami muszą być świadome, że można te odpady wydzielić ze strumienia. Ich sortowanie, czyszczenie i […]

PSZOK – kluczowe znaczenie w gminie

PSZOK-i czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to bardzo istotny element gospodarki odpadami, choć niestety niezbyt dokładnie zbadany, a przede wszystkim niedoceniany. Sukcesywnie co roku przybywa tego typu miejsc i rośnie nimi zainteresowanie. Jest jednak jeszcze sporo w tym temacie do zrobienia – zważywszy, iż PSZOK to ważne ogniwo systemu selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek gmin […]