Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez AMM Systems sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.segrego.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „Rozporządzenie 2016/679”).

Całą treść Rozporządzenia 2016/679 znajdziesz tutaj.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia 2016/679.

Korzystanie przez Ciebie ze strony segrego.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, odwiedzających stronę internetową https://segrego.pl oraz osób fizycznych, korzystających z formularza kontaktowego dostępnego na  tej stronie.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować. W zależności do działań podejmowanych na stronie internetowej, informacje te mogą obejmować różne zestawy danych:
  1. w przypadku użytkownika strony może to być numer IP, rodzaj urządzenia, oznaczenie przeglądarki, informacje o akceptacjach i wrażonych zgodach, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkownika na stronie internetowej;
  2. w przypadku formularza kontaktowego dane mogą zawierać: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat korespondencji, treść wiadomości oraz datę i czas przesłania wiadomości;
 3. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby  utrzymania i rozwoju strony czy też korzystanie z formularza kontaktowego.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679, jest AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@ammsystems.pl i cok@ammsystems.pl (dalej: AMM Systems Sp. z o.o.).
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe i prawo do uzyskania dostępu do tych danych (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
  2. prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
  3. prawo do sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 Rozporządzenia 2016/679);
  4. prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia 2016/679);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679);
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 Rozporządzenia 2016/679);
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 7 Rozporządzenia 2016/679), tj. jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres cok@ammsystems.pl
  9. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl (art. 77 Rozporządzenia 2016/679);
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
  1. umożliwienie kontaktu z pracownikami AMM Systems Sp. z o.o. za pomocą formularza;
  2. ułatwienie korzystania z funkcji dostępnych na stronie;
  3. zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej;
  4. wykonywanie analiz w celu weryfikacji sposobu funkcjonowania strony internetowej i planowani jej rozwoju;
  5. ochrony przed szkodliwym działaniem robotów internetowych.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane są do realizacji uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
 8. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 9. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących naszych użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Możemy przekazywać dane osobowe naszych użytkowników, podmiotom świadczącym nam usługi wymagane do poprawnego działania strony internetowej (np. dostawcy rozwiązań i usług IT, dostawcy usług analitycznych). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych użytkowników we własnym imieniu i są na podstawie zawartych umów zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
 11. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji utrzymania strony internetowej i świadczenia usług dla naszych klientów.
 12. W przypadku korzystania z udostępnionego formularza kontaktowego i z uwagi na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie internetowej przez roboty internetowe (np. przesyłanie wiadomości przez roboty internetowe), AMM Systems Sp. z o.o. stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu AMM Systems Sp. z o.o. może ujawnić Twój adres IP oraz informacje o wybranych działaniach na stronie internetowej do Dostawcy usługi, jakim jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej:Google). W przypadku, gdy Twoje działania będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi Ci wykonywania wybranych działań na naszej stronie internetowej. Informacje o zasadach ochrony danych Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy.
 13. W związku ze stasowaniem mechanizmu Google Analytics oraz Google reCAPTCHA, dane osobowe są przekazywane do USA. Transfer ten jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiedniego poziomu ochrony, adekwatnego do poziomu ochrony danych w UE. W tym celu zastosowano zabezpieczenia w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework.
  Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google możesz znaleźć na stronach: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://www.privacyshield.gov/welcome
 14. Z wyjątkiem badania, czy zachowanie użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów, Twoje dane osobowe nie podlegają innemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.
 15. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: e-mail: iod@ammsystems.pl
  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych AMM Systems sp. z o.o., ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław.
 16. Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez AMM Systems sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 17. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 18. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez AMM Systems sp. z o.o., skontaktuj się z Nami.

Polityka cookie ​

Obowiązuje od 1.01.2022 r.​

Polityka plików cookie dotyczy wykorzystania plików cookie na stronie segrego.pl.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na urządzeniu przez przeglądarkę internetową.

Zamieszczenie plików cookie, innych nich niż niezbędne do prawidłowego działania strony, na urządzeniu użytkownika wymaga zgody użytkownika.

Pliki cookie można blokować w dowolnym momencie po ich zamieszczeniu. Możesz to zrobić za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie oraz za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w części „Zarządzanie plikami cookie”.

Administrator danych

Administratorem danych użytkowników strony jest: AMM Systems Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, NIP: 895-193-26-64 oraz REGON: 020843579.

Wykorzystanie plików cookie​

Strona wykorzystuje następujące kategorie plików cookie:

 • pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania Strony;
 • pliki cookie analityczne, które pomagają nam ulepszać stronę;
 • pliki cookie marketingowe, służące do wyświetlania treści marketingowych na portalach społecznościowych oraz umożliwiające korzystanie z narzędzi portali społecznościowych.

Niezbędne pliki cookie​

Niezbędne pliki cookie są to pliki, bez których nie można w prawidłowy sposób korzystać ze strony. Wykorzystujemy następujące pliki cookie, które uznajemy za niezbędne.

 • CookieLawInfoConsent – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania podsumowania wyrażonej zgody na korzystanie z plików cookies.
 • viewed-cookie-policy – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, czy wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie. 
 • cookielawinfo-checkbox-necessary – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Niezbędne”.
 • cookielawinfo-checkbox-analytics – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Analityczne”.
 • cookielawinfo-checkbox-advertisement – 1 rok – Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookies używane są do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookies w kategorii „Marketingowe”.
 • wordpress_test-cookie – sesja – Plik cookie WordPress testowy.

Analityczne pliki cookie​

Wykorzystujemy pliki cookie, które nie są niezbędne do poprawnego działania Strony, ale umożliwiają zebranie danych i przeprowadzenie analiz w oparciu o informacje o odwiedzinach stron, o zachowaniu użytkownika na Stronie lub o wykorzystywanych funkcjonalnościach. Analizy te mogą być wykorzystywane do:

 • automatycznego dostosowania Strony i jej zawartości do preferencji użytkownika;
 • określania kierunku rozwoju Strony i jej poszczególnych funkcjonalności,
 • poprawiania błędów.

Są to następujące pliki:

 • _ga – 2 lata – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny w celu sporządzenia raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.
 • _gat – 1 minuta – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań w celu ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
 • _gid – 1 dzień – Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa witryna. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz odwiedzone strony w formie anonimowej.

Marketingowe pliki cookie​

Wykorzystujemy następujące pliki cookie w celach marketingowych i do remarketingu oraz w celu umożliwienia przekierowania użytkownika do zewnętrznych narzędzi i portali społecznościowych:

 • _fbp – 90 dni – Ten plik cookie służy do rozróżniania i śledzenia unikalnych użytkowników przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych.
 • _fbc – 90 dni – Ten plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy użytkownik przejdzie do Twojej witryny z reklamy w narzędziach Facebooka, a docelowy adres URL zawiera identyfikator kliknięcia „fbclid”.

Brak akceptacji tych plików cookie uniemożliwi otrzymywanie komunikatów marketingowych, a także uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania z wtyczek i przekierowań do zewnętrznych narzędzi i portali społecznościowych.

Zarządzanie plikami cookie​

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookie.

Ustawienia plików cookie są zawsze powiązane z przeglądarką internetową, która jest aktualnie wykorzystywana przez użytkownika. Ustawienia nie działają, jeśli użyjesz innej przeglądarki internetowej do odwiedzenia naszej Strony.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie za pomocą:

 • mechanizmów zamieszczonych na naszej Stronie segrego.pl Użytkownik może wyrazić sprzeciw do używania niewymaganych plików cookies. W tym celu musi kliknąć „Zarządzaj plikami cookies” w stopce strony, a następnie zaznaczyć, które pliki cookies mogą być używane, a które nie.
 • ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.

Więcej informacji zarządzaniu plikami cookie w przeglądarkach internetowych, znajdziesz na podanych poniżej stronach;

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471