Polityka prywatności aplikacji
Pogromcy Śmieci

Polityka prywatności aplikacji Pogromcy Śmieci

Obowiązuje od: 01.06.2020 r.
Ostatnia modyfikacja: 01.06.2020 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych, jakie są przetwarzane w związku z organizacja Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci” z zastosowaniem Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”.

Z uwagi na to, że w Konkursie Grze uczestniczą dzieci poniżej 18 roku życia, niniejsza Polityka Prywatności kierowana jest do:
– uczestników Konkursu Gry, którzy są także Użytkownikami Aplikacji Mobilnej (dalej: Użytkownicy);
– rodziców lub opiekunów prawnych Użytkowników.
I. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych pojęć należy je rozumieć w następujący sposób:
1) Aplikacja Mobilna – oprogramowanie przystosowane do zapisania w pamięci Urządzeń Mobilnych, działające online, zawierające grę edukacyjną „Pogromcy Śmieci” dla uczniów szkół podstawowych w klasach 1-8, realizowaną w zakresie edukacji ekologicznej wspierającej działania proekologiczne.
2) Gra – gra edukacyjna „Pogromcy Śmieci”, w której mogą brać udział uczniowie Szkoły, jako Użytkownicy Aplikacji Mobilnej.
3) Konkurs – jeden z trybów edukacji w Grze, w ramach którego Usługodawca może za pośrednictwem Szkoły przyznać zwycięskiemu Użytkownikowi nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu;
4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5) Szkoła – szkoła podstawowa funkcjonująca na obszarze terytorialnym Usługodawcy, której uczniowie jako Użytkownicy Aplikacji Mobilnej mogą brać udział w Grze.
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Rodzica jest Usługodawca (tj. AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, posiadająca NIP: 895132664, REGON: 020843579, adres poczty elektronicznej: biuro@ammsystems.pl oraz serwis internetowy: https://ammsystems.pl).
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres iod@ammsystems.pl oraz dzwoniąc na numer telefonu +48 609 702 027.
III. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Konkursu Gry z użyciem Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”, który jest realizowany na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”.
Dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umów, jakie stanowią wspomniane powyżej Regulaminy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Z uwagi na wiek uczestników, Regulaminy te muszą zostać zaakceptowane przez rodziców lub opiekunów prawnych Użytkowników.
IV. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Udział w Konkursie Grze „Pogromcy Śmieci” oraz korzystanie z Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci” jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne do realizacji Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci” na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”.
Brak podania danych umożliwiających identyfikację Użytkownika uniemożliwi udział w Konkursie Grze „Pogromcy Śmieci” oraz korzystanie z Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”.
V. ZAKRES DANYCH
Do realizacji Konkursu Gry niezbędne jest przetwarzanie danych, które obejmują:
Dane Użytkownika:
Dane Rodzica:
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące osoby;
 prawo do uzyskania dostępu do tych danych;
 prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli są niepoprawne;
 prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych;
 prawo do usunięcia danych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych;
W przypadku, gdy dane są przetwarzane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), osobie przysługuje sprzęcie wobec przetwarzania jej danych osobowych.
W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
W przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osobie przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora danych, prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego. Dane krajowego organu nadzorczego można znaleźć na stronie www.uodo.gov.pl
VII. PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH DZIECI
Ponieważ Użytkownikami są dzieci poniżej 18 roku życia, Regulamin Konkursu oraz Regulamin Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”, muszą zostać zaakceptowane przez rodziców lub opiekunów prawnych Użytkowników.
Akceptacja podawanych powyżej Regulaminów przez rodziców lub opiekunów prawnych, pobierana jest w formie pisemnej. Brak takiej akceptacji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz użycie Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci”.
VIII. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PRZETWARZANIE DANYCH
Administrator danych osobowych zaangażował inne podmioty do przetwarzania danych osobowych:
 Szkołę podstawową, do której uczęszcza Użytkownik i która wspiera kontakt pomiędzy administratorem danych osobowych a Użytkownikami i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, w tym także uczestniczy w pobieraniu dokumentów oraz przekazaniu nagród;
 AMM SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław, KRS: 0000314727, NIP: 8951932664, REGON: 020843579, która utrzymuje Aplikację Mobilną „Pogromcy Śmieci”;
 Centra Przetwarzania danych, gdzie ulokowane są serwery obsługujące Aplikację Mobilną „Pogromcy Śmieci”;
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z biuro@ammsystems.pl
IX. OBSZAR PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem Grą „Pogromcy Śmieci” są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej.
Nie przewiduje się przekazywana danych do krajów trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony.
X. PROFILOWANIE
Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem Grą „Pogromcy Śmieci” nie są wykorzystywane do tworzenia profil Użytkowników.
XI. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem Grą „Pogromcy Śmieci” są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jest to niezbędne do realizacji Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci”.
Automatyczne przetwarzanie danych polega na zliczeniu punktów uzyskanych podczas Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci” przez Użytkownika oraz dokonania klasyfikacji i wyłonienia zwycięzców na postawie uzyskanych punktów.
Zasady funkcjonowania Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci” oraz Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci”, zostały opisane w Regulaminie Aplikacji Mobilnej „Pogromcy Śmieci” oraz Regulaminie Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci”.
Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania danych można uzyskać kontaktują się z administratorem danych osobowych na adres cok@sisms.pl
XII. DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem Grą „Pogromcy Śmieci” nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
XIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane, które były przetwarzane w formie papierowej, będą przetwarzane przez okres 2 lat.
Dane w formie elektronicznej, przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej, będą przetwarzanie nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych po wygaśnięciu umowy pomiędzy AMM SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Administratorem danych osobowych.
XIV. DANE KONTAKTOWE
W sprawach związanych z aplikacją „Pogromcy Śmieci”, można się kontaktować z Administratorem danych osobowych na adres biuro@ammsystems.pl oraz telefonicznie +48 71 750 47 00.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można się kontaktować:
 z sekretariatem na adres biuro@ammsystems.pl, telefon +48 71 750 47 00;
 z Inspektorem Ochrony Danych na adres iod@ammsystems.pl, tel. +48 609 702 027.
XV. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Zmiany w Polityce Prywatności Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci” są dostarczane Uczestnikowi oraz rodzicowi lub opiekunowi prawnemu w formie pisemnej przez Szkołę.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Polityka Prywatności Konkursu Gry „Pogromcy Śmieci” jest udostępniana Uczestnikowi oraz rodzicowi lub opiekunowi prawnemu w formie pisemnej przez Szkołę.