Klauzula informacyjna dla uczestników webinaru

Zgodnie z praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych kontrahentów i ich pracowników jest AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-143) przy ulicy Tadeusza Gajcego 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000314727, REGON:020843579, NIP:8951932664 (dalej: AMMS).

Zakres dokumentu

Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób AMMS przetwarza dane osobowe członków webinariów prowadzonych poprzez narzędzia Google Meet.

Zbieranie danych

AMMS pozyskuje dane osobowe uczestników na kilka sposobów:

 • Dane są pozyskiwane od osoby, gdy osoba zapisuje się na webinaria na stronie https://segrego.pl/webinar-kontrola-segregacji/
 • Dane są gromadzone, gdy uczestnik korzysta z systemów informatycznych, w tym narzędzia Google Meet i wykorzystywanych urządzeń użytkownika.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

ORGANIZACJA WEBINARIÓW

Przetwarzany dane osobowe uczestników webinariów do organizacji i przeprowadzenia webinariów, w tym do:

 • przeprowadzenia zapisów na webinaria;
 • dostarczenia informacji niezbędnych do uczestnictwa w webinarium (np. linków i tokenów);
 • kontaktu z uczestnikami w sprawach związanych z webinarium;
 • dostosowania treści webinarium do uczestników danego webinarium;
 • umożliwienie korzystania z narzędzi Google Meet

Dane przetwarzane w tym celu są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.

DOSTARCZANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • dostarczenia uczestnikowi informacji handlowych na podany przez niego adres e-mail;
 • kontakt telefoniczny z uczestnikiem w celu przedstawienia oferty AMMS.

Możemy także wykorzystywać pozyskane dane do realizacji naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dotyczy wykazania zgodności z obowiązujący przepisami prawa.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane dane obejmują dane wymagane podawane przez uczestnika:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail

Przetwarzane dane mogą obejmować dane podawane opcjonalnie:

 • numer telefonu
 • Gmina / Miasto
 • stanowisko

Przetwarzane dane obejmują także dane gromadzone i przetwarzane automatycznie podczas korzystania z narzędzi Google Meet, które mogą obejmować: dane o korzystaniu z Usługi, dane przetwarzane przy użyciu plików cookies, dane IP urządzenia.

Udostępnienie danych osobowych

AMMS wykorzystuje inne podmioty do przetwarzania danych osobowych i w związku z tym powierza tym podmiotom do przetwarzania dane osobowe uczestników. W wyniku zawartych umów, podmioty te są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na zlecenie AMMS oraz do ochrony powierzonych im danych.

AMMS korzysta z narzędzi Google Meet i w związku z tym powierza dane osobowe dostawcy tego rozwiązania, jakim jest Google LLC (formalnie znanym jako Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA oraz podwykonawcom tego dostawcy. Wykaz podwykonawców oraz zastosowane przez Google LLC środki bezpieczeństwa są dostępne na stronie: https://support.google.com/meet/answer/9852160?hl=pl

AMMS korzysta z narzędzi SENDINBLUE do przesyłania powiadomień o webinarze oraz informacji handlowych i w związku z tym powierza dane osobowe dostawcy tego rozwiązania, jakim jest SENDINBLUE – 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Francja.

AMMS może korzystać także w innych podwykonawców, takich jak dostawcy usług informatycznych i rozwiązań zastosowanych do przetwarzania danych osobowych, doradcy i konsultanci.

AMMS może udostępnić dane osobowe uczestników także:

 • innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby;
 • innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
 • innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;

Transfer danych do państw trzecich

Z uwagi na wykorzystanie narzędzi Google Meet oraz SENDINBLUE, AMMS przekazuje dane osobowe do krajów trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, adekwatnego do poziomu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. W takim przypadku odpowiedni poziom ich ochrony zapewniają Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania

Dane osobowe uczestników przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia webinariów, będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy.
Dane osobowe uczestników przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody osoby lub pozyskania informacji o nieprawidłowości przetwarzanych danych kontaktowych.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwi udział w webinarium.

Przetwarzanie danych pobieranych automatycznie podczas korzystania z narzędzi informatycznych, jest wymagane do korzystania z narzędzi Google Meet.

Przysługujące prawa

Uczestnik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach ma także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych oparte jest na dobrowolnej zgodzie uczestnika, uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na całość przetwarzania lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych osobowych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Uczestnik może wycofać zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@ammsystems.pl
Uczestnik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku takiego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.
Informujemy także, że uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

Uczestnik może kontaktować się z nami przesyłając wiadomość na adres e-mai: biuro@ammsystems.pl

Uczestnik może przesłać korespondencje na adres spółki:

AMM Systems Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Gajcego 19
51-143 Wrocławiu

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ammsystems.pl