Klauzula informacyjna subskrypcji bloga

Zasady korzystania z subskrypcji Bloga SegreGO

 1. Korzystanie z subskrypcji Bloga SegreGO jest dobrowolne.
 2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez podanie adresu email w formularzu rejestracyjnym, który jest dostępny pod adresem https://segrego.pl/blog/ oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji na podany adres email.
 3. Na podany adres email w procesie rejestracji zostanie wysłana informacja z linkiem aktywacyjnym.
 4. Subskrybent w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji klikając w link z rezygnacją, który znajduje się w każdej wiadomości otrzymanej w ramach subskrypcji.
 5. Ponowna rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez ponowne podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym, który jest dostępny pod adresem https://segrego.pl/blog/ i po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji na podany adres email
 6. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, dane subskrybenta zostaną usunięte z bazy subskrybentów w terminie do 21 dni od daty rezygnacji z subskrypcji.
 7. Reklamacje w kwestiach związanych z funkcjonowaniem subskrypcji Bloga SegreGO można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@ammsystems.pl
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław (dalej: Spółka), tel. 71 750 47 00, fax 71 750 47 01, email: biuro@ammsystems.pl

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Spółkę inspektorem ochrony danych na adres email: iod@ammsystems.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe subskrybentów w celu przesłania treści nowych wpisów zamieszczanych na Blogu SegreGO na podany przy rejestracji adres email. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda subskrybenta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Możemy także wykorzystywać pozyskane dane do realizacji naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dotyczy wykazania zgodności z obowiązujący przepisami prawa.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji celu przetwarzania będziemy wykorzystywać następujące dane osobowe: adres email, data i czas subskrypcji oraz wyrażenia zgody, data rezygnacji z subskrypcji. Znane będą nam także daty, czas i treści wiadomości przesłanych w ramach subskrypcji.

Możemy także wykorzystywać pozyskane dane do realizacji naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dotyczy wykazania zgodności z obowiązujący przepisami prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe to dostawcy systemów i usług informatycznych, z których korzysta Spółka oraz które na podstawie zawartych umów zostały zobowiązane do ochrony powierzonych im danych osobowych. Głównymi dostawcami Spółki są:

 • Sendinblue SAS – Politique de confidentialité 55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, France, jako dostawca systemu do przesyłania subskrypcji.
 • Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland – jako dostawca rozwiązań wykorzystywanych do budowania elementów strony internetowej.
 • Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa – jako nasze Centrum Przetwarzania Danych.
 • ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa – jako nasze Centrum Przetwarzania Danych.
 • Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone jako dostawca poczty elektronicznej.

Międzynarodowe transfery danych osobowych

W przypadku transferu danych do organizacji międzynarodowych lub podmiotów mających siedzibę w krajach trzecich, odpowiedni stopień ochrony danych ososbowych subskrybentów, zostanie zapewniony poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, lub w ramach porozumienia Tarczy Prywatności pomiędzy UE-USA lub Szwajcaria- USA. Możliwe jest także zastosowanie innych rozwiązań określonych w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do 21 dni od daty rezygnacji z subskrypcji lub do zakończenia wydawania Bloga SegreGO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania swoich niepopranych lub nieaktualnych danych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi przesyłanie Bloga SegreGO w ramach subskrypcji.