Analiza odpadów komunalnych w raporcie Ochrony Środowiska

raport odpadów komunalnych

Niedawno GUS przedstawił doroczny raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Jednym z badanych aspektów tego dokumentu była analiza dotycząca odpadów komunalnych. Ile odpadów zostało wytworzonych w 2020 roku? Jakie jest główne źródło odpadów przemysłowych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w tekście poniżej.  Definicja odpadów komunalnych Z zaprezentowanych danych wynika, że w  […]

Punkty napraw a PSZOK czyli ponowne użycie odpadów

PSZOK

Nasz ostatni artykuł poświęciliśmy Punktom Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Efektywnie funkcjonujący PSZOK powinien być integralnym elementem systemu gospodarki odpadami w gminie i stać się kluczem na osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia.  Podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami muszą być świadome, że można te odpady wydzielić ze strumienia. Ich sortowanie, czyszczenie i […]

PSZOK – kluczowe znaczenie w gminie

PSZOK-i czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to bardzo istotny element gospodarki odpadami, choć niestety niezbyt dokładnie zbadany, a przede wszystkim niedoceniany. Sukcesywnie co roku przybywa tego typu miejsc i rośnie nimi zainteresowanie. Jest jednak jeszcze sporo w tym temacie do zrobienia – zważywszy, iż PSZOK to ważne ogniwo systemu selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek gmin […]

ROP i system kaucyjny w Polsce

Od wielu miesięcy trwa narodowa dyskusja, w której próbuje się znaleźć odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie – dlaczego wywóz śmieci kosztuje nas coraz drożej? Specjaliści wskazują na złożoność tego zjawiska i brak wskazania jednej konkretnej przyczyny. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników. Czy wpływa na to brak Rządowego projektu ustawy o ROP? Spróbujmy […]

Skuteczna selektywna zbiórka odpadów

Świadomość dotycząca segregacji odpadów z roku na rok jest coraz wyższa, jednak niektórym wciąż sprawia problemy. Nie każdy wie, że od stycznia tego roku segregacja jest nie tylko wyborem, a powinnością wszystkich. Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) polega na oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Koniecznością jest zatem oddzielanie […]

Jak zminimalizować koszty po nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami?

21 grudnia 2020 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a już 10 dni później resort klimatu i środowiska opublikował kolejny projekt zmian tej ustawy. Jest to – jak argumentuje ministerstwo – realny ukłon w stronę samorządowców oraz wysłuchanie ich apeli o podjęcie działań w kierunku powstrzymania wzrostu cen za […]

Nowelizacja ustawy a poziomy recyklingu

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych. Dotyczy to m.in. zwiększenia poziomu recyklingu oraz odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższego zadania zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci […]

Grywalizacja w edukacji ekologicznej

Dzieci przebrane w stroje

Jednym z dominujących tematów poruszanych w przestrzeni publicznej kończącego się roku jest gospodarka odpadami. Szczególnie zwraca się uwagę na wzrastające opłaty za odbiór odpadów. Problem jest dosyć złożony, ponieważ przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Z pewnością jedną z najistotniejszych jest wzrastająca z roku na rok ilość śmieci oraz niski poziom segregacji. Jest to niewątpliwie […]

Zarządzanie Gospodarką Odpadami według Prezesa PGK Wołów

Liście w blasku słońca

Zapraszamy do lektury wywiadu z Bartoszem Granatem, Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie. W rozmowie poruszyliśmy takie tematy jak wyzwania i podejście do zarządzania gospodarką odpadami, a także zapytaliśmy o poziom recyklingu i segregacji oraz świadomość ekologiczną mieszkańców Wołowa. Nasz gość opowiedział nam również o swoich doświadczeniach korzystania z rozwiązań SegreGO.  Zapraszamy do lektury! Czym […]

Znaczenie i rola kontroli w funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarki odpadami

Pracownik oczyszczania miasta

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 06 września 2019 roku stawia przed samorządowcami i mieszkańcami nowe wyzwania. Nieznajomość lub niestosowanie się do nowych przepisów może mocno odbić się na naszej kieszeni. W tym artykule przyjrzymy się kto i w jakim zakresie może przeprowadzać kontrolę w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki […]