Poziomy recyklingu a odpowiedzialność firm wywozowych

Od 01 stycznia 2020 roku – po nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowe brzmienie otrzymał art 3b ust 1. Wymagania w zakresie poziomów recyklingu dotyczą już nie wybranych frakcji odpadów komunalnych, ale całego ich strumienia. Co z realizacją przepisów w praktyce? Zdaniem wielu specjalistów uzyskanie tego celu przez większość gmin […]

Edukacja ekologiczna w 2022

dzieci segregują śmieci

Nie ulega wątpliwości, że produkujemy coraz więcej odpadów. To cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy zwrócić uwagę, aby mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, a co za tym idzie nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja i zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie […]

Skuteczna kontrola i osiąganie wymaganych poziomów segregacji

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesie ze sobą wiele zmian. Wśród nich są również te mające wpływ na treść regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz małych regulaminów. Małe regulaminy, czyli uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty śmieciowej. […]

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Rewolucja śmieciowa z 2012 roku, która wprowadziła system odpowiedzialności gmin za zagospodarowanie odpadów komunalnych obchodziłaby w przyszłym roku swój jubileusz. W 2017 r. system ponownie doznał przewrotu, kiedy to zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadziło ujednolicenie dla całej Polski standardu zbiórki odpadów komunalnych, dzieląc ją […]

Cyfrowa Gmina – kwalifikowalność e-usług

W ramach projektu React-EU wystartował program wsparcia dla samorządów pod nazwą “Cyfrowa Gmina”. Jest to wsparcie finansowane z Funduszy Europejskich, które kierowane jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich). Nabór wniosków do programu prowadzony jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Pomoc w cyfrowym rozwoju gmin Dotacja dla gmin jest odpowiedzią na problem, […]

Indywidualizacja rozliczenia za odpady

8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1648 została opublikowana ustawa z 11 sierpnia br. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Jedna z wprowadzonych zmian umożliwia indywidualne rozliczanie na posesjach wielolokalowych. Zmiany w deklaracjach śmieciowych W zabudowie wielolokalowej w poprzednim brzmieniu […]

Grywalizacja elementem edukacji w gospodarce odpadami

dziecko ogląda globus przez lupę

Uatrakcyjnienie zajęć i wspieranie motywacji wewnętrznej uczniów to klucz do sukcesu edukacyjnego – to podstawowa wiedza każdego nauczyciela. Co możemy zrobić, żeby wesprzeć te działania? A idąc jeszcze dalej, jak je realizować przez gry i zabawy, nieodłączne metody uczenia się. Czy mogą one stanowić dla samorządów skuteczny element realizacji obowiązku edukacyjnego wynikającego m.in. z ustawy […]